22/06/2015

ASTON MARTIN BRUSSELS MEETS ” LA MAISON DE CHAMPAGNE DE ROVAL “

Het wereldvermaarde champagnehuis DE ROVAL presenteert zijn speciale champagnes in samenwerking met Aston Martin Brussels in THE brussels business CLUB, de Cercle Lorraine. Eregast is Ylan Anoufa van la Maison ANOUFA PARIS.de roval 1de roval 2